Search Result of "ศุภัชญา ขลิบเงิน"

About 6 results
Img
Img

Researcher

ดร. ณัฏฐ พิชกรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภูมิสถาปัตยกรรม, พืชสวนเพื่อสภาพแวดล้อม, การออกแบบและการจัดสวน

Resume

Img
Img
Img

Researcher

ดร. อลิศรา มีนะกนิษฐ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภูมิสถาปัตยกรรม , การวางผัง , ลานโล่งในเมือง

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของแพคโคลบิวทราโซลและซิลเวอร์ไธโอซัลเฟตต่ออายุการวางประดับภายในอาคารของไม้ดอกกระถาง 5 ชนิด

ผู้เขียน:Imgศุภัชญา ขลิบเงิน

ประธานกรรมการ:Imgดร.อลิศรา มีนะกนิษฐ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ณัฏฐ พิชกรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสุรียา ตันติวิวัฒน์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)