Search Result of "ศุภพงศ์ ภูวพัฒนะพันธ์"

About 12 results
Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทเทคโนโลยีชีวภาพ ภาคปกติ

ผู้เขียน:Imgเอกชัย แก่นเมือง

ประธานกรรมการ:Imgศุภพงศ์ ภูวพัฒนะพันธ์

กรรมการวิชาเอก:Imgวีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ดวงพร วรสุนทโรสถ, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:จลนพลศาสตร์การเติบโตของ Candida utilis TISTR5001 ภายใต้การเพาะเลี้ยงแบบให้อากาศ

ผู้เขียน:Imgนางสาวนันทพร พึ่งสังวร

ประธานกรรมการ:Imgดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgศุภพงศ์ ภูวพัฒนะพันธ์

กรรมการวิชารอง:Imgนายจรัญ เจตนะจิตร, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต และการผลิตยับยั้ง Bacillus spp. เชื้อราสาเหตุของโรคข้าว Bacillus spp.

ผู้เขียน:Imgสายใจ แก้วอ่อน

ประธานกรรมการ:Imgดร.เพ็ญแข วันไชยธนวงศ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgศุภพงศ์ ภูวพัฒนะพันธ์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ปราโมทย์ ศิริโรจน์, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของเชื้อรา Paecilomyces lilacinus ต่างสายพันธุ์ในการเข้าทำลาย

ผู้เขียน:Imgอนุชา ธีรวุฒิธร

ประธานกรรมการ:Imgนายสืบสิน สนธิรัตน, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายวิจัย รักวิทยาศาสตร์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgศุภพงศ์ ภูวพัฒนะพันธ์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การผลิตไซลิทอลโดยการหมุนเวียนเซลล์ ด้วย hollow fibers

ผู้เขียน:Imgวรสิทธิ์ โทจำปา

ประธานกรรมการ:Imgดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgศุภพงศ์ ภูวพัฒนะพันธ์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาการใช้จุลินทรีย์ผลิตเอนไซม์ไลเปสเพื่อใช้บำบัดไขมันในระบบบำบัดน้ำเสีย

ผู้เขียน:Imgสุรอรรถ ศุภจัตุรัส

ประธานกรรมการ:Imgศุภพงศ์ ภูวพัฒนะพันธ์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายสุเทพ สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การคัดเลือกจุลินทรีย์เพื่อผลิตเอนไซม์ไคติเนส

ผู้เขียน:Imgวาสนา ฉัตรดำรง

ประธานกรรมการ:Imgนายจรัญ เจตนะจิตร, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสนทนา แสงจันทร์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgศุภพงศ์ ภูวพัฒนะพันธ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การผลิตเซลลูโลสจากน้ำคั้นจากเปลือกสับปะรดโดยเชื้อ Acetobacter sp.

ผู้เขียน:Imgพัฒนพงษ์ วันจันทึก

ประธานกรรมการ:Imgศุภพงศ์ ภูวพัฒนะพันธ์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.มังกร โรจน์ประภากร, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายจรัญ เจตนะจิตร, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาตรึงเอนไซม์กลูโคอะไมเลสบนไคติน

ผู้เขียน:Imgศรีนวล ตันสุวรรณ

ประธานกรรมการ:Imgศุภพงศ์ ภูวพัฒนะพันธ์

กรรมการวิชาเอก:Imgวีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ปุณฑริกา หะริณสุต, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาสารประกอบคาโรทีนอยด์ ในเชื้อรา Phycomyces blakesleeanus

ผู้เขียน:Imgจิราวรรณ ฉายาวัฒน์

ประธานกรรมการ:Imgนายสนทนา แสงจันทร์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายจรัญ เจตนะจิตร, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgศุภพงศ์ ภูวพัฒนะพันธ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาผลของไคโตแซนต่อเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรคแอนแทรคโนสและการชักนำการสร้างเอนไซม์ไคติเนสและเบต้า - 1, 3 - กลูคาเนสในองุ่น

ผู้เขียน:Imgเกศนรี จองโชติศิริกุล

ประธานกรรมการ:Imgศุภพงศ์ ภูวพัฒนะพันธ์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.มังกร โรจน์ประภากร, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของการผสมสายพันธุ์เชื้อรา Paecilomyces lilacinus ต่อการเข้าทำลาย ไข่ไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne incognita)

ผู้เขียน:Imgคมกฤช เพียภูเขียว

ประธานกรรมการ:Imgนายสืบสิน สนธิรัตน, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, Imgศุภพงศ์ ภูวพัฒนะพันธ์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)