Search Result of "ศุภกิจ อาชีวะวานิช"

About 56 results
Img

Researcher

ดร. ศุภกิจ อาชีวะวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Supface Analysis Technique (XPS, TOF-SIMS) Gemmology

Resume

Img

งานวิจัย

การเตรียมตัวรองรับ 3DOM SiO2 ที่มี Co โดยวิธีโซลเจล (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภกิจ อาชีวะวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การเตรียมตัวรองรับ 3DOM SiO2 ที่มี Co โดยวิธีโซลเจล (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภกิจ อาชีวะวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาการเผาพลอยภายใต้สภาวะบรรยากาศแบบรีดักชันโดยใช้เตาไฟฟ้า (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภกิจ อาชีวะวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตเครื่องมือตรวจจับมลพิษจากวัสดุที่มีหมู่ฟังก์ชันเฉพาะ (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภกิจ อาชีวะวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้

ผู้เขียน:Imgจรินทร จันทร์เพ็ง

ประธานกรรมการ:Imgเสารรัตน์ ภัทรฐิตินันท์

กรรมการร่วม:Imgศุภกิจ อาชีวะวานิช

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาแนวคิดเรื่อง ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ ของนักเรียนที่มีวุฒิภาวะไม่สมวัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะ

ผู้เขียน:Imgนิธิมา โกยสมบูรณ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.นฤมล ยุตาคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgศุภกิจ อาชีวะวานิช

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:Effect of Sm Content and Calcination Temperature of Sm-doped ZnO on the Photocatalytic Degradation of Acid Orange 7

ผู้เขียน:Imgพงศธร สาธร

ประธานกรรมการ:Imgดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgศุภกิจ อาชีวะวานิช

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
123