Search Result of "ศุภกิจ มานะมุติ"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการฝึกด้วยน้ำหนักแบบแฟลท พีระมิดและแบบสคิวพีระมิด ที่มีต่อความเร็วในการวิ่งระยะทาง 40 เมตรในนักกีฬาฟุตบอล

ผู้เขียน:Imgศุภกิจ มานะมุติ

ประธานกรรมการ:Imgบรรจบ ภิรมย์คำ*

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.อภิลักษณ์ เทียนทอง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอนันทศิลป์ รุจิเรข

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection