Search Result of "ศุทธินี สาครวาสี"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ความสามารถของตนเอง การสนับสนุนทางสังคม กับผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

ผู้เขียน:Imgศุทธินี สาครวาสี

ประธานกรรมการ:Imgนางบัวทอง สว่างโสภากุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนายสุรินทร์ นิยมางกูร, รองศาสตราจารย์