Search Result of "ศุขทัต พุ่มชะเอม"

About 7 results
Img

Researcher

นาย บรรพต กุลสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การจัดการและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน, การจัดการระบบระบายน้ำและระบบส่งน้ำ, วิศวกรรมความมั่นคงของมนุษย์

Resume

Img
Img
Img

Researcher

นาง นิภาวรรณ กุลสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน( Infrastructure Engineeting ), Human security, Engineering management and maintenance

Resume

Img

งานวิจัย

เกณฑ์ที่เหมาะสมในการเตือนภัยพิบัติดินถล่มกรณีศึกษาพื้นที่แม่พร่อง – แม่พูล จ.อุตรดิตถ์ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายบรรพต กุลสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่งเสริมการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การจัดทำฐานข้อมูลความเสี่ยงของรูปแบบอาคารที่จะเกิดความเสียหายเนื่องจากแผ่นดินไหวในจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และนครปฐม (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกมล อมรฟ้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวรากร ไม้เรียง, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วิชัย กิจวัทวรเวทย์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.นันทวัฒน์ ขมหวาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สิรัญญา ทองชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางนิภาวรรณ กุลสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สมชาย ประยงค์พันธ์, อาจารย์, Imgนายบรรพต กุลสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายชิษณุพงศ์ สุธัมมะ, อาจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ส่วนกลาง มก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

นาย วรากร ไม้เรียง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Dam Design Engineer , Dam Instrumentation Specialist , Geotechnical Engineering , Foundation and Ground Improvement , Land Reclamation and Dredging , Stability of Earth Slope

Resume