Search Result of "ศิริรัตน์ ทองมีศรี"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยด้านคุณลักษณะผู้บริหาร ลักษณะงานของครู และแรงจูงใจในการทำงานของครู ที่ส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน

ผู้เขียน:Imgศิริรัตน์ ทองมีศรี

ประธานกรรมการ:Imgสนั่น ประจงจิตร

กรรมการร่วม:Imgดร.วินัย ดำสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สุดารัตน์ สารสว่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection