Search Result of "ศิรินทิพย์ พนาจรัส"

About 1 results
Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทบริหารธุรกิจ ภาคค่ำ

ผู้เขียน:Imgศิรินทิพย์ พนาจรัส

ประธานกรรมการ:Imgไพบูลย์ ผจงวงศ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection