Search Result of "ศิราวรรณ เสตะจิตต์"

About 1 results
Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgศิราวรรณ เสตะจิตต์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection