Search Result of "ศิราณี ประดับมุข"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลกระทบของการลดค่าเงินบาทที่มีผลต่อมูลค่าการส่งออกของประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgศิราณี ประดับมุข

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุปรียา ควรเดชะคุปต์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายไขแสง รักวานิช, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgทองฟู ศิริวงศ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection