Search Result of "ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ว่องวาณิช"

About 3 results
Img
Img
Img

Researcher

ดร. สรียา โชติธรรม, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การวิจัยทางการศึกษา, การวิจัยเชิงปริมาณ

Resume