Search Result of "ศัพท์"

About 142 results
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

หนังสือเรื่อง นิยามศัพท์โรคพืช (2013)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาชุดคำศัพท์สำหรับบรรยายลักษณะทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ปลาทูน่า (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนทรี สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ไทยยูเนี่ยนโฟรเซ่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

วิธีการสอนภาษาแบบเน้นศัพท์: จุดเน้นที่วงจรการรู้าคำศัพท์ (2015)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ดินแดนแห่งคำศัพท์ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชวลิต ศรีสถาพรพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

เตรียมสอบวัดระดับ N 2 คำศัพท์ (2019)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img

การประชุมวิชาการ

โครงสร้างศัพท์การเมืองในนิตยสารข่าวรายสัปดาห์ (2016)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

12345678