Search Result of "ศัตรูธรรมชาติ"

About 170 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การใช้ศัตรูธรรมชาติเพื่อการแก้ปัญหาการระบาดของเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังอย่างยั่งยืน (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โสภณ อุไรชื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการศัตรูธรรมชาติของไรขาวพริก(Polyphagotarsonemus latus (Banks): Acari: Tarsonemidae) และความเป็นไปได้ของศัตรูธรรมชาติบางชนิดที่พบมากต่อการควบคุมไรขาวในพริก (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

โครงการศัตรูธรรมชาติของไรขาวพริก(Polyphagotarsonemus latus (Banks): Acari: Tarsonemidae) และความเป็นไปได้ของศัตรูธรรมชาติบางชนิดที่พบมากต่อการควบคุมไรขาวในพริก (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (7)

Img
Img

งานวิจัย

การใช้ประโยชน์ศัตรูธรรมชาติควบคุมแมลงผักในโรงเรือน (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายโกศล เจริญสม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.โสภณ อุไรชื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
123456789