Search Result of "ศักยภาพในการให้ผลผลิต"

About 43 results
Img

งานวิจัย

ศักยภาพในการให้ผลผลิตและคุณภาพของข้าวฟ่างนิ้วมือที่ปลูกภายใต้สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางอำไพ พรหมณเรศ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายธำรงศิลป โพธิสูง, Imgนายสุทัศน์ แปลงกาย

แหล่งทุน:บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 18

หัวเรื่อง:ศักยภาพในการให้ผลผลิตของพืชสกุล Jatropha ที่พบในประเทศไทย

Img
Img
Img
Img
123