Search Result of "ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะ"

About 6 results
Img
Img

งานวิจัย

โครงการสำรวจศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพของประเทศ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสาโรจน์ เริ่มดำริห์, Imgนางสาวนัฎฐวิกา จันทร์ศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายบุญธรรม วงศ์ไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เพ็ญสุดา พันฤทธิ์ดำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สาริณี อุ่ยตระกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ศิริชัย วัฒนาโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางยุพิน เสมอวงศ์, Imgนางสาวจตุพร เหรียญเจริญ, Imgนางสาวอัญชลี รื่นฤทธิ์, Imgดร.ศักรธร บุญทวียุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เกวลิน มะลิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวกนกพร เพียรประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสุภาวดี โพธิยะราช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายมนต์ชัย ลีลาถาวรสุข, อาจารย์, Imgนายสราวุฒิ ยอดมุณี, อาจารย์, Imgดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวชิราภรณ์ วงศ์แสน, อาจารย์, Imgพลเรือเอกกิตติพงษ์ เกษะโกมล

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Img

งานวิจัย

โครงการสำรวจศักยภาพและความพร้อมของเกาะในประเทศไทย (2015)

หัวหน้าโครงการ:

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวนัฎฐวิกา จันทร์ศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายบุญธรรม วงศ์ไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เพ็ญสุดา พันฤทธิ์ดำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สาริณี อุ่ยตระกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ศิริชัย วัฒนาโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางยุพิน เสมอวงศ์, Imgนางสาวจตุพร เหรียญเจริญ, Imgนางสาวอัญชลี รื่นฤทธิ์, Imgดร.ศักรธร บุญทวียุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, Imgนายสราวุฒิ ยอดมุณี, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Img

Researcher

นางสาว กนกพร เพียรประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:พฤติกรรมผู้บริโภคและการผลิต การขนส่ง สนใจเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม , การท่องเที่ยว ที่เกี่ยวข้องกับมิติด้านเศรษฐศาสตร์

Resume

Img

Researcher

นาย มนต์ชัย ลีลาถาวรสุข, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ, เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

Resume

Img

Researcher

ดร. เกวลิน มะลิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและวางแผน, เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม, เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

Resume