Search Result of "ศักยภาพพลังงานลม"

About 10 results
Img

งานวิจัย

ศักยภาพพลังงานลมเพื่อการผลิตไฟฟ้าในเขตจังหวัดนครพนม (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การศึกษาศักยภาพพลังงานลมในเขตชุมชนเมือง (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกรียงไกร อัศวมาศบันลือ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

ที่มา:การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6

หัวเรื่อง:การประเมินศักยภาพพลังงานลมจากข้อมูลสถานีตรวจวัดอุตุนิยมวิทยามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:ศักยภาพพลังงานลมเพื่อการผลิตไฟฟ้าในเขตจังหวัดนครพนม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 25

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้ภูมิศาสตร์สารสนเทศในการคัดเลือกพื้นที่ติดตั้งกังหันลมไฟฟ้า

Img

Researcher

ดร. สุชัย ตนัยอัชฌาวุฒ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img
Img

Researcher

นาย วรสิทธิ ศรีบุญ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:พลังงานทดแทนและการจัดการพลังงาน, อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนและการถ่ายเทความร้อน, แบบจำลองทางคณิตศาสตร์

Resume

Img

Researcher

ดร. เอกชัย ไพศาลกิตติสกุล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Pattern recognition and classification, Machine learning and Neural networks, Unsupervised feature learning

Resume