Search Result of "ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร"

About 241 results
Img

Researcher

ดร. ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ , เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง, เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

Resume

Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของประเทศไทย (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธนา สมพรเสริม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

แนวทางการพัฒนา OTOP ในเขตภาคเหนือ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธนา สมพรเสริม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์ภาคการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนา สมพรเสริม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร, อาจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img

งานวิจัย

ผลกระทบของสภาพแวดล้อมเชิงสถาบันที่มีต่อตัวแปรทางเศรษฐกิจมหภาค: กรณีศึกษากลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนา สมพรเสริม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร, อาจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

โครงการสำรวจทิศทางและแนวโน้มการลงทุน (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดาราวรรณ วิรุฬหผล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
12345678910...