Search Result of "ศักดิ์ศรี รักไทย"

About 17 results
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีต่อชาวประมงอันเนื่องมาจากการประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร

ผู้เขียน:Imgศักดิ์ศรี รักไทย

ประธานกรรมการ:Imgนายสมเพ็ชร์ มังกรดิน, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายจีรชนม์ ศรีสวัสดิ์เล็ก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอรุณประภาส์ ธนกิจโกเศรษฐ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา สังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Water Allocation from Kaeng Krachan Reservoir for Environmental Sustainability)

ผู้เขียน:Imgศักดิ์ศรี รักไทย, Imgดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, รองศาสตราจารย์, Imgดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

This study was conducted 1) to evaluate water demand from Kaeng Krachan reservoir during dry season between January and June, and 2) to analyze models of water allocation from Kaeng Krachan reservoir with the aim of environmental friendly outcome. Water allocation among agricultural, industrial, consumption and maintaining downstream ecosystem demands was carried out to analyze the models of water allocation in order to make the outcome more environmentally friendly. In this study, there were three levels of 5, 10, and 15 cubic meters per second of water to maintain downstream ecosystem. This study showed that water demand from Kaeng Krachan reservoir currently had an average of 320-350 million cubic meters allocating to agricultural sector, industrial sector, consumption and maintaining downstream ecosystem with the average of 280-300, 8-10, 1-2 and 30-40 million cubic meters, respectively. In addition, the models of water allocation with 5 million cubic meters/second or with an average of 8-10 million cubic meters for consumption, 1-2 million cubic meters for industrial sector, 240-260 million cubic meters for agricultural sector, and 70-80 million cubic meters for maintaining downstream ecosystem during dry season provided the most environmentally friendly benefits.

Article Info
Kasetsart Journal of Social Sciences -- formerly Kasetsart Journal (Social Sciences), Volume 032, Issue 2, May 11 - Aug 11, Page 243 - 251 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา สังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Designing Walk Rally Activities to Convey Environmental Knowledge in Science Camp for Elementary Students)

ผู้เขียน:Imgศักดิ์ศรี รักไทย

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The objectives of this research were 1) to synthesize environmental knowledge and 2) to design Walk Rally activities for conveying environmental knowledge to elementary students by blending environmental knowledge from the basic education core curriculum with local niches. The sample consisted of 30 students collected using purposive sampling from elementary schools located alongside of the Damnoen Saduak canal. Research tools were the learning outcomes test of the 30 students and the recording form of 6 extracurricular experts. The results showed that the environmental knowledge for elementary students in the basic education core curriculum can be inserted into 3 learning standards: (1) science, (2) social studies religion and culture, and (3) occupations and technology. The suitable environmental knowledge was 5 water quality indicators of Damnoen Saduak canal: (1) fish, (2) seaweed and water hyacinth, (3) nitrate, (4) dissolve oxygen, and (5) the odor, color, and turbidity of water. Moreover, the process revealed that Walk Rally activities have been designed to be suitable learner development activities by the basic education core curriculum due to effective learning outcomes, location and distance between the activity bases, content and knowledge, learning objectives, and procedures and activities. In addition, this research can be developed to provide local curriculum for local schools around study area in the future.

Article Info
Kasetsart Journal of Social Sciences -- formerly Kasetsart Journal (Social Sciences), Volume 036, Issue 3, Sep 15 - Dec 15, Page 523 - 532 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:รูปแบบการจัดสรรน้ำใหม่จากอ่างเก็บน้ำแก่งกระจานที่ให้ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและเป็นที่ยอมรับของสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผู้เขียน:Imgศักดิ์ศรี รักไทย

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. รพีพรรณ ยงยอด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:น้ำประปา อนามัยสิ่งแวดล้อม

Resume

Img
Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ศมณพร สุทธิบาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.รฐานิษฐ์ สุขธนาภิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายทศพล จตุระบุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายอมรเดช นวลมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.รพีพรรณ ยงยอด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ศักดิ์ศรี รักไทย, Imgธนวัฒน์ ภัทรวรเมธ , Imgรศ.ดร.ธนพร สุปริยศิลป์

แหล่งทุน:สำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำโขง กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Img

Researcher

นาย อมรเดช นวลมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:ทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช, การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development), การอนุรักษ์น้ำและดินเขตเทือกเขาภูพานโดยการปลูกหญ้าแฝกแบบผสมผสานเพื่อป้องกันการเกิดโคลนถล่ม, การออกแบบและก่อสร้างงานวิศวกรรมปฐพี ฐานรากแบบ Green & Eco-Friendly และ Sustainable Development, การก่อสร้างเขื่อนโรงไฟฟ้าพลังน้ำ เจาะอุโมงค์ การผันน้ำ งานขุดเจาะระเบิดหิน งานเหมือง แบบยั่งยืน, การบริหารจัดการบ่อยืมลูกรังอย่างคุ้มค่าเพื่อประโยชน์ใช้งานก่อสร้างถนนกรมทางฯ การชลฯและบรรเทาอุทกภัย, การป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือภัยพิบัติอันเกิดจากการกระทำของมนุษย์ เช่นหลุมยุบนาเกลือ, การจัดการบ่อยืมเป็นแก้มลิงเพื่อป้องกันน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากและเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรกรรมในหน้าแล้ง, การศึกษาเพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดดินโคลนถล่ม (Land Slide) บริเวณพื้นที่ลาดชันภูพาน, การใช้องค์ความรู้และประสบการณ์ทางธรณีวิทยาและวิศวกรรมธรณีเทคนิคเพื่อบรรเทาภัยพิบัติ, การปรับปรุงคุณภาพดินด้านวิศวกรรมแบบ Green & Eco-Friendly และ Sustainable Development

Resume

Img

Researcher

ดร. กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Water Resources Development, Fluid Mechanics, Hydraulic , Water Resources Management and Policy, Basic research

Resume

Img

Researcher

ดร. ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและวางแผน

Resume

Img

Researcher

ดร. อนุกูล วัฒนสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

สาขาที่สนใจ:Food Engineering, Heating Process, Membrane Filtration , Product development from rice

Resume

Img

Researcher

นาย ทศพล จตุระบุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

Resume

Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน จากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อนุกูล วัฒนสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ศมณพร สุทธิบาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.รฐานิษฐ์ สุขธนาภิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายทศพล จตุระบุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายอมรเดช นวลมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ศักดิ์ศรี รักไทย, Imgธนวัฒน์ ภัทรวรเมธ, Imgรศ.ดร.ธนพร สุปริยศิลป์

แหล่งทุน:กรมทรัพยากรน้ำ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (6)

Img

Researcher

ดร. รฐานิษฐ์ สุขธนาภิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

Resume

Img

Researcher

ดร. ศมณพร สุทธิบาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:การจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสียชุมชน

Resume

Img

Researcher

ดร. ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

สาขาที่สนใจ:Small-Scale Fisheries and Rural Aquaculture, GIS & Remote Sensing of Aquatic Ecosystem, Urban Flood Risk Reduction and Climate Change

Resume