Search Result of "ศักดิ์ดา พรรณไวย"

About 10 results
Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาระบบชำระค่าผ่านทางแบบ Smart Touch สำหรับโครงการ Tollway smart Purse (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สโรช บุญศิริพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จำกัด

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img

Researcher

ดร. สโรช บุญศิริพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ระบบขนส่งอัจฉริยะ, การจัดการอุบัติการณ์, การประยุกต์ใช้ข้อมูล GPS ในงานจราจร

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการประมาณระยะเวลาเดินทางด้วยข้อมูลจราจรแบบจุดและแบบช่วง (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สโรช บุญศิริพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การประมาณระยะเวลาเดินทางด้วยข้อมูลจราจรแบบจุดและแบบช่วง (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สโรช บุญศิริพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (4)