Search Result of "ศศิเทพ ปิติพรเทพิน"

About 118 results
Img

Researcher

ดร. ศศิเทพ ปิติพรเทพิน, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การสอนใช้แนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม, การทำโครงงานวิทยาศาสตร์, การใช้แหล่งเรียนรู้ในการสอนวิทยาศาสตร์, การพัฒนาวิชาชีพครู

Resume

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

นักวิทยาศาสตร์ในทรรศนะของนิสิตจบใหม่สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาศักยภาพนิสิตโดยการจัดการเรียนรู้นิสิตระดับปริญญาตรีเรื่องระเบียบวิจัยพื้นฐานทางสัตววิทยาและชีววิทยาโดยการเรียนรู้ตามแนวทฤษฏีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อุทัยวรรณ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สร้อยสุดา โชติมานุกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ปราโมทย์ ชำนาญปืน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนพรัตน์ สระแก้ว

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยในชั้นเรียน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Thai Pre-service Science Teachers’ Practice of Science Communication into Communities

ผู้แต่ง:ImgDr.Sasithep Pitiporntapin, Associate Professor,

วารสาร:

Img

Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Using social media to promote pre-service science teachers' practices of socio-scienctific issue (SSI)-based teaching

ผู้แต่ง:ImgDr.Sasithep Pitiporntapin, Associate Professor, ImgDeanna Marie LANKFORD ,

วารสาร:

Img

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Using Project-based Teaching for Developing Thai Pre-ServiceScience Teachers’ Attitude towards Science

ผู้แต่ง:ImgDr.Sasithep Pitiporntapin, Associate Professor,

วารสาร:

123456