Search Result of "ศศิธร พุกศรีสุข"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการออกกำลังกายด้วยการวิ่งและแบบเกมสนามเล็กต่อปริมาณการสูบบุหรี่และระดับการเสพติดนิโคตินในนักศึกษาเพศชายที่สูบบุหรี่

ผู้เขียน:Imgศศิธร พุกศรีสุข

ประธานกรรมการ:Imgดร.ราตรี เรืองไทย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgวาสนา ฤทธิ์ไธสง, Imgดรุณวรรณ สุขสม