Search Result of "ศรีหรรษา มลิจารย์"

About 44 results
Img

Researcher

ดร. ศรีหรรษา มลิจารย์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:ไวรัสพืช ซีรั่มวิทยาและการตรวจวินิจฉัย

Resume

Img
Img

Researcher

นาง ทัศนวรรณ ทรัพย์เล็ก

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เคมีทั่วไป

Resume

Img

Researcher

นาย สมนึก เชื้อวงศ์สกุล

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ด้านพืช การขยายพันธุ์ การปลูกเลี้ยงไม้ดอกไม้ประดับ, เทคนิคการอบฆ่าเชื้อในดิน, การจัดสรรระบายน้ำในการปลูกพืชทั่วไป

Resume

Img

Researcher

ดร. รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ซีรัมวิทยาทางด้านโรคพืช, การพัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสารพิษเชื้อรา, โรคพืชที่เกิดจากไวรัส

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการผลิตแอนติบอดีเพืองานวิจัย (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสมนึก เชื้อวงศ์สกุล, Imgนางทัศนวรรณ ทรัพย์เล็ก, Imgศรีหรรษา มลิจารย์, Imgสมฤทัย พุ่มระชัฎ

แหล่งทุน:อาจารย์ นิสิต นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ ทั้งภาครัฐและเอกชน

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

ผลงานวิจัย ระดับชมเชย (2009)

ผลงาน:การพัฒนาวิธีการตรวจสอบ Ochratoxin A โดยใช้โมโนโคลนอลแอนติบอดี

นักวิจัย: Imgดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์ Imgนางสุวรรณา กลัดพันธุ์ Imgดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgสมลักษณ์ พุ่มระชัฎ Imgศรีหรรษา มลิจารย์

Doner:คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 9

Img

Researcher

นาย ธนายุทธ์ จิรัฐพงศ์

ที่ทำงาน:ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

นาง สุวรรณา กลัดพันธุ์

ที่ทำงาน:ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Serology, ซีรัมวิทยาและการวิเคราะห์สารพิษ

Resume

123