Search Result of "ศรีวิไล หิรัญญาพร"

About 2 results
Img
Img

Researcher

ดร. เรวัตร ธรรมาอภิรมย์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์ทฤษฏี, เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ

Resume