Search Result of "ศรีบูรพา"

About 7 results
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

ชีวิตหลังมรณกรรมของศรีบูรพาในทวิวัจน์สหสื่อ (2020)

ผู้แต่ง:ImgDr.Natthanai Prasannam, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้ภาษาเพื่อสื่อจินตภาพในนวนิยายของศรีบูรพา

ผู้เขียน:ImgKanchana TONPO

ประธานกรรมการ:Imgนายชลอ รอดลอย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสิริวรรณ นันทจันทูล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.จรัลวิไล จรูญโรจน์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

งานวิจัย

สุนทรียสหสื่อ (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นัทธนัย ประสานนาม, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. นัทธนัย ประสานนาม, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วรรณกรรมไทย: เน้นวรรณกรรมวิจารณ์ วรรณกรรมประชานิยม (popular literature), การศึกษาวรรณกรรมโดยประเภท: เน้นโรมานซ์ (romance) ยาโออิ (yaoi) หรือ Boys' Love (BL), ภาพยนตร์ศึกษา (film studies), การดัดแปลงศึกษา (adaptation studies), ความทรงจำศึกษา (memory studies), วัฒนธรรมศึกษา (cultural studies): เน้นประเด็นเควียร์ (queer)

Resume