Search Result of "ศริญญา วงศ์สนิท"

About 5 results
Img

งานวิจัย

การศึกษาปริมาณรังสีในธรรมชาติของระบบนิเวศชายฝั่ง (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาว ศริญญา วงศ์สนิท, Imgนาย ยุทธนา ตุ้มน้อย

แหล่งทุน:สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติูิ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (4)

Img
Img
Img

Researcher

นาง พรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img