Search Result of "วุ้นนำมะพร้าว"

About 18 results
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการครั้งที่ 41 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ "60 ปี วิชาการ พื้นฐานสังคมไทย"

หัวเรื่อง:การศึกษาอายุการเก็บและทดสอบการยอมรับของผลิตภัณฑ์ใยอาหารสูงเปรียบเทียบกับท้องตลาด

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ศักยภาพการผลิตและ การตลาดวุ้นน้ำมะพร้าว

ผู้เขียน:Imgนวลอนงค์ ธรรมมานุธรรม

ประธานกรรมการ:Imgนายสมคิด ทักษิณาวิสุทธิ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางนงนุช อังยุรีกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางวรนันท์ กิตติอัมพานนท์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img
Img

ที่มา:Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์)

หัวเรื่อง:ผลของอาหารที่มีใยอาหารสูงจากธัญพืชและวุ้นนำมะพร้าวต่อระดับไขมันในเลือดหนูทดลอง

Img

ที่มา:ทุนอุดหนุนวิจัย มก.

หัวเรื่อง:ผลของอาหารเพื่อสุขภาพจากธัญพืชและวุ้นนำมะพร้าวต่อระดับไขมันในเลือดผู้ป่วย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วันเพ็ญ มีสมญา

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์, Imgนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, Imgนายปราโมทย์ ธรรมรัตน์, Imgนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การประเมินระดับไขมันในเลือดหนูทดลองที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีใยอาหารสูงจากธัญพืชและวุ้นนำมะพร้าว

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วันเพ็ญ มีสมญา

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์, Imgนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, Imgนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, Imgนางผ่องศรี จิตตนูนท์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

หัวเรื่อง:การศึกษาอายุการเก็บและทดสอบการยอมรับของผลิตภัณฑ์ใยอาหารสูงเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์จากท้องตลาด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วันเพ็ญ มีสมญา

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, Imgนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์, Imgดร.สร้อยทอง สายหยุดทอง, Imgนางสาวกรุณา วงษ์กระจ่าง, Imgนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม, Imgนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล

Img

Researcher

นางสาว กรุณา วงษ์กระจ่าง

ที่ทำงาน:ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:การควบคุมคุณภาพอาหาร

Resume

Img

Researcher

ดร. สร้อยทอง สายหยุดทอง

ที่ทำงาน:ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:จุลชีววิทยาทางอาหาร

Resume

Img

Researcher

ดร. วันเพ็ญ มีสมญา

ที่ทำงาน:ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:การประเมินคุณค่าทางโภชนาการด้านโปรตีน ไขมัน ใยอาหารในหนู และคน, อาหารฮาลาล และการขอใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล, (Nutrition in Protein Fat, Dietary Fiber, Halal Food)

Resume

Img

Researcher

นาย สมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม

ที่ทำงาน:ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Resume

Img

Researcher

นางสาว เยาวดี คุปตะพันธ์

ที่ทำงาน:ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:Protein Quality Evaluation by invivo and invitro method Health and Nutrition

Resume

Img

Researcher

นางสาว เพลินใจ ตังคณะกุล

ที่ทำงาน:ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:Health and Nutrition

Resume

Img

Researcher

นางสาว ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์

ที่ทำงาน:ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:Food safety, Health and Nutrition

Resume