Search Result of "วุ้น"

About 225 results
Img
Img
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

ลูกชิ้นที่มีวุ้นเป็นส่วนผสม (2007)

นักวิจัย:ImgMr.Pramote Tammarate,

ประเภท:

Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

เครื่องแล่วุ้นสวรรค์ (2007)

นักวิจัย:ImgMr.Pramote Tammarate, Imgนายทินกร เฮงประเสริฐ,

ประเภท:

Img
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตวุ้นสวรรค์ระดับอุตสาหกรรมขนาดกลางและย่อม (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายปราโมทย์ ธรรมรัตน์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงสาหร่ายวุ้นสกุลกราซิลาเรียภายใต้ระบบควบคุมการเลี้ยงแบบกึ่งปิด (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนงค์ จีรภัทร์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การวิจัยและออกแบบโรงงานต้นแบบผลิตวุ้นมะพร้าว (1995)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การใช้น้ำทิ้งจากนากุ้งเพื่อการเลี้ยงสาหร่ายวุ้นและการสกัดวุ้นในประเทศไทย (1998)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนงค์ จีรภัทร์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การใช้น้ำทิ้งจากนากุ้งเพื่อการเลี้ยงสาหร่ายวุ้นและการสกัดวุ้นในประเทศไทย (2000)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนงค์ จีรภัทร์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางกาญจนภาชน์ ลิ่วมโนมนต์, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การใช้น้ำทิ้งจากนากุ้งเพื่อการเลี้ยงสาหร่ายวุ้นและการสกัดวุ้นในประเทศไทย (1999)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนงค์ จีรภัทร์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางกาญจนภาชน์ ลิ่วมโนมนต์, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. ยลยง วุ้นวงษ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:โรคสุกร ไวรัสวิทยา พยาธิชีววิทยา การจัดการฟาร์มสุกร

Resume

Img
12345678910...