Search Result of "วุฒิภาวะทางอาชีพ"

About 19 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. งามลมัย ผิวเหลือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, การพัฒนาอาชีพ, จริยธรรม, แรงงาน, วุฒิภาวะทางอาชีพ, สันติศึกษา

Resume

Img

Researcher

นางสาว สุมาลี เกษรวนิชวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภาษาไทย

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของโปรแกรมโฟร์แมท (4 MAT) เพื่อเพิ่มวุฒิภาวะทางอาชีพต่อนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผู้เขียน:ImgLadda WATCHARAWARAGORN

ประธานกรรมการ:Imgดร.จิตตินันท์ บุญสถิรกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสาวอัญชัน เกียรติบุตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอนันทศิลป์ รุจิเรข

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:อิทธิพลของค่านิยมในการทำงานเกษตร ความเชื่ออำนาจควบคุมตนเอง และความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคที่มีต่อวุฒิภาวะทางอาชีพเกษตรของนิสิตชั้นปีที่ 4 ของคณะในกลุ่มเกษตรศาสตร์

ผู้เขียน:Imgจิรวรรณ เจียมรัตนะ

ประธานกรรมการ:Imgงามลมัย ผิวเหลือง

กรรมการร่วม:Imgดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

หัวเรื่อง:อิทธิพลของค่านิยมในการทำงานเกษตร ความเชื่ออำนาจควบคุมตนเอง และความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคที่มีต่อวุฒิภาวะทางอาชีพเกษตรของนิสิตชั้นปีที่ 4 ของคณะในกลุ่มเกษตรศาสตร์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:อิทธิพลของความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิศวกร การพัฒนาตนเอง และความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคที่มีต่อวุฒิภาวะทางอาชีพวิศวกรของนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมศาสตร์

ผู้เขียน:Imgสุวิมล เคลือบคณโท

ประธานกรรมการ:Imgงามลมัย ผิวเหลือง

กรรมการร่วม:Imgดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

หัวเรื่อง:อิทธิพลของความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิศวกรการพัฒนาตนเอง และความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค ที่มีต่อวุฒิภาวะทางอาชีพวิศวกรของนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมศาสตร์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องสัตวาภิธาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของชุดการสอนการแนะแนวอาชีพที่มีต่อวุฒิภาวะทาง อาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

ผู้เขียน:Imgพรสุดา วีระเดชชูชีพ

ประธานกรรมการ:Imgนางนภาพร ปรีชามารถ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgศรีสะอาด ณ ลำปาง

กรรมการวิชารอง:Imgดร.รุ่งแสง อรุณไพโรจน์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

ดร. เฉลิมขวัญ สิงห์วี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:จิตวิทยาชุมชน, จิตวิทยาสุขภาพ

Resume

Img

Researcher

ดร. ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:จิตวิทยาการแนะแนว, จิตวิทยาการให้คำปรึกษา, จิตวิทยาครอบครัว, จิตวิทยทาการปรับพฤติกรรม, จิตวิทยาสุขภาพ

Resume