Search Result of "วุฒินันท์ คงทัด"

About 288 results
Img

Researcher

นาย วุฒินันท์ คงทัด

ที่ทำงาน:ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

Resume

Img

งานวิจัย

การพัฒนากระดาษฟางข้าวด้วยมือแบบไทยเพื่อใช้พิมพ์สกรีน (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวุฒินันท์ คงทัด

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาคุณภาพและการใช้ประโยชน์จากกระดาษสับปะรดและกล้วย (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวุฒินันท์ คงทัด

แหล่งทุน:บริษัท นุชกานต์ จำกัด

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาธูปหอมแบบกรวยและธูปไล่ยุงแบบแท่งจากน้ำมันและเศษเหลือแพทชูลีที่สกัดน้ำมัน (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวุฒินันท์ คงทัด

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวารุณี ธนะแพสย์, Imgดร.สุพนิดา วินิจฉัย

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (3)

Img

งานวิจัย

โครงการถ่ายทอดการทำกระดาษสาและผักตบชวาด้วยมือแบบไทยและผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวุฒินันท์ คงทัด

แหล่งทุน:กระทรวงการคลัง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกาณ์การเกษตร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยด้านอ้อยและน้ำตาล ปี 2559 (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวุฒินันท์ คงทัด

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Img

งานวิจัย

การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยด้านอ้อยและน้ำตาล ปี 2560 (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวุฒินันท์ คงทัด

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Img

งานวิจัย

การผลิตกระดาษด้วยมือแบบไทยจากเปลือกสบู่ดำเพื่องานหัตถกรรม (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวุฒินันท์ คงทัด

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเส้นใยและกระดาษจากกาบมะพร้าวนำ้หอม (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวุฒินันท์ คงทัด

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางพิรุณ สีนวล

แหล่งทุน:บริษัทมาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)

Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนา SME สู่มาตรฐานคุณภาพ (กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ จังหวัดสุพรรณบุรี) (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวุฒินันท์ คงทัด

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางพิรุณ สีนวล

แหล่งทุน:ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวุฒินันท์ คงทัด

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสุชาดา อุชชิน, Imgนางวารุณี ธนะแพสย์, Imgนายชัยพร สามพุ่มพวง, Imgดร.รังสิมา ชลคุป

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนากระดาษซับน้ำมันจากฟางข้าวและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กลุ่มเป้าหมาย (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวุฒินันท์ คงทัด

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รังสิมา ชลคุป, Imgนางยุพา อนานนท์, Imgนางสาวเขมณัฏฐ์ พุกพูล, Imgนางสุคนธ์ ท้วมมา

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนากระดาษดูดซับไขมันที่เคลือบด้วยไคโตแซนและกลูโคแมนแนน (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวุฒินันท์ คงทัด

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาริมา สุนทรารชุน, Imgดร.สุธีรา วิทยากาญจน์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (2)

Img

งานวิจัย

การผลิตกระดาษพิเศษจากฟางข้าว (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวุฒินันท์ คงทัด

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายชัยพร สามพุ่มพวง, Imgดร.สุธีรา วิทยากาญจน์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img
Img
Img
12345678910...