Search Result of "วุฒินันต์ ทัศคร"

About 5 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการย่อย การศึกษาปัญหาของ ASR ต่อสาเหตุการวิบัติของโครงสร้างคอนกรีต: กลไก การตรวจสอบและป้องกัน (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปิยะ โชติกไกร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

Researcher

ดร. สุวิมล สัจจวาณิชย์, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Construction Material and contrete Design, Repair and maintenance of RCStructure

Resume