Search Result of "วีระเกษตร สวนผกา"

About 166 results
Img

Researcher

ดร. วีระเกษตร สวนผกา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:remote sensing, GIS, Pavement

Resume

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยคอมพิวเตอร์ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีระเกษตร สวนผกา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:องค์การบริหารส่วนตำบลคลองแพ่ง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีระเกษตร สวนผกา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

Img
Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาการบริหารจัดการ กำจัดวัชพืช ขยะมูลฝอย มูลสัตว์ให้เป็นปุ๋ยชีวมวลและน้ำมันเชื้อเพลิง (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีระเกษตร สวนผกา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมโตรงสร้างพื้นฐานและการบริหาร (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีระเกษตร สวนผกา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวัชรินทร์ วิทยกุล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ดีบุญ เมธากุลชาติ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วาทินี สวนผกา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมโตรงสร้างพื้นฐานและการบริหาร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสคร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การติดตามการเปลี่ยนแปลงมวลชีวภาพและการกักเก็บคาร์บอนของป่าชายเลนที่ปลูกฟื้นฟูภายหลังการทำนากุ้งด้วยการรับรู้ระยะไกลที่อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีระเกษตร สวนผกา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วาทินี สวนผกา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (ภาคพิเศษ)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการวิศวกรรมโยธา ปี 2553 (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีระเกษตร สวนผกา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชวเลข วณิชเวทิน, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนโครงงานวิศวกรรมโยธา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

Advancing Co-Design of Integrated Strategies with Adaptation to Climate Change in Thailand (ADAP-T Project (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายดีเซลล์ สวนบุรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วีระเกษตร สวนผกา, รองศาสตราจารย์, ImgAssoc.Prof.Dr. Koshi YOSHIDA, ImgDr. Naruekamon JANJIRAWUTTIKUL, ImgSitthisak MANYON, ImgSittihiporn PECHDEE

แหล่งทุน:The Japan International Cooperation Agency (JICA)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาประยุกต์ใช้ GIS กับงานด้านวิศวกรรมขนส่ง (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีระเกษตร สวนผกา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชวเลข วณิชเวทิน, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อโครงงานทางวิศวกรรม

Img
Img

งานวิจัย

Fatigue and Permanent Deformation Resistantce properties of Asphalt Concrete Mixtures Using Basalt Aggregates (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีระเกษตร สวนผกา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวัชรินทร์ วิทยกุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

123456789