Search Result of "วีระศักดิ์ อุดมโชค"

About 294 results
Img

Researcher

ดร. วีระศักดิ์ อุดมโชค, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ธรณีเทคนิค, อุตุ-อุทกวิทยา , ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาโครงสร้างทางธรณีวิทยาในพื้นที่อ่างเก็บน้ำน้ำญวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โดยวิธีทางไฟฟ้า

ผู้เขียน:Imgนันทชัย เปลี่ยนสีห์

ประธานกรรมการ:Imgวีระศักดิ์ อุดมโชค

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.นิตยา เลาหะจินดา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายชาญชัย ยาวุฒิ, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาธรณีวิทยาโครงสร้างบริเวณทำนบกั้นน้ำ ห้วยน้ำญวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โดยวิธีคลื่นสั่นสะเทือน

ผู้เขียน:Imgนายพงศกร วรารัตนพงศ์, อาจารย์

ประธานกรรมการ:Imgวีระศักดิ์ อุดมโชค

กรรมการวิชาเอก:Imgพิพัฒน์ ภูริปัญญาคุณ

กรรมการวิชารอง:Imgดร.นิตยา เลาหะจินดา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเตือนภัยจากสภาวะฝนมากเกินปกติบริเวณลุ่มน้ำน่านตอนบน

หัวหน้าโครงการ:Imgนายพงศกร จิวาภรณ์คุปต์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วีระศักดิ์ อุดมโชค, รองศาสตราจารย์, Imgนางพูลศิริ ชูชีพ

Img

ที่มา:กิจการค้าร่วม SSEV (ในนามของบริษัท ซิกม่า ไฮโดรคอนซัแตนท์ จำกัด)

หัวเรื่อง:การติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่มในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่เชิงเขา ปีงบประมาณ 2554

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีระศักดิ์ อุดมโชค, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัท ซิกม่า ไฮโดรคอนซัลแตนท์ จำกัด

หัวเรื่อง:การศึกษาความเหมาะสมการแก้ไขปัญหาอุทกภัย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีระศักดิ์ อุดมโชค, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:การประยุกต์ผลงานวิจัย เรื่องการตัดสินใจเชิงบูรณาการในการทำฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนไปใช้ในการปฏิบัติการฝนหลวง ปี พ.ศ.2554

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีระศักดิ์ อุดมโชค, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:Coastal Erosion Protection and Enhancing Sediment Deposition by Bamboo Wall at Samut Songkhram Province, Thailand

ผู้เขียน:Imgวณิชชา พันธ์ศรี

ประธานกรรมการ:Imgวีระศักดิ์ อุดมโชค

กรรมการร่วม:Imgวาสนา ฤทธิ์ไธสง, Imgสมฤดี สาธิตคุณ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ประสบการณ์นาฏการเพื่อส่งเสริมการรู้วิทยาศาสตร์เรื่องภาวะโลกร้อน

ผู้เขียน:Imgนันทิยา สุวรรณวงศ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgวีระศักดิ์ อุดมโชค

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

12345678910...