Search Result of "วีระพงศ์ ศรีโฉมงาม"

About 23 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลชมเชยการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 51 (2013)

ผลงาน:ผลผลิตและคุณลักษณะของไคโตซานจากเปลือกปูที่เหลือทิ้งจากอวนจมปู

นักวิจัย: Imgนางสาวพันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgนางดวงเดือน วารีวะนิช Imgนายอรรถวุฒิ กันทะวงศ์ Imgวีระพงศ์ ศรีโฉมงาม

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลที่ 3 ผลงานโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการมก.ครั้งที่ 49 (2011)

ผลงาน:ความหลากหลายทางชีวภาพของปูบริเวณหมู่เกาะราชา จ.ภูเก็ต

นักวิจัย: Imgนางสาวพันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgวชิระ ใจงาม Imgวีระพงศ์ ศรีโฉมงาม

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img

Researcher

นางสาว พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:นิเวศวิทยาเคมีทางทะเล

Resume

Img

Researcher

นาง ดวงเดือน วารีวะนิช

ที่ทำงาน:ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ประมงและการแปรรูป

Resume

Img

Researcher

นาย วชิระ ใจงาม, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:อนุกรมวิธานของปูในแนวปะการั

Resume

Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:การวิจัยและจัดการเกี่ยวกับประการัง แนวปะการัง

Resume

12