Search Result of "วีรชัย พุทธวงศ์*"

About 136 results
Img

Researcher

ดร. วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

Resume

Img

งานวิจัย

ปฏิกิริยาดีลส์แอลเดอร์และปฏิกิริยาการเกิดเอสเทอร์โดยใช้ไมโครเวฟ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (5)

Img
Img

งานวิจัย

นิติวิทยาศาสตร์ด้านเคมี (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เกษศิรินทร์ เอกสินิทธ์กุล, อาจารย์

แหล่งทุน:โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (7)

Img

งานวิจัย

โครงการอุปกรณ์เสริมกระสุนทางเลือกสำหรับปืนพกสั้นเพื่อลดการสูญเสีย (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (3)

Img

งานวิจัย

การสังเคราะห์อนุพันธ์ของสารมีฤทธิ์ทางชีวภาพกลุ่มอินโดลเชื่อมกับ 4-อะมิโนเบนโซเอต (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (4) ประชุมวิชาการ (3)

Img

งานวิจัย

การพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารเคมีด้วยเปลวไฟ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา “ทุน 72 ปี มก.”

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาหน้ากากป้องกันสารพิษทางทหารเพื่อใช้ภายในประเทศ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (2)

Img
Img

งานวิจัย

การสังเคราะห์กลิ่นของอาหาร (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท R&B FOOD SUPPLY CO.,LTD

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาการสกัดน้ำมันกัญชาเพื่อทดสอบคุณสมบัติการต้านมะเร็ง (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท อาร์แอนด์บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บีเจ ฟู้ดกรุ๊ป จำกัด

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเครื่องระเหยน้ำและแอลกอฮอล์แบบลดความดันในระดับอุตสาหกรรม (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การสกัดแทนนินจากพืชโดยการจับก้อนด้วยไฟฟ้าเพื่อใช้เป็นสารป้องกันการเสื่อมสภาพ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาอุปกรณ์ทำลายล้างพิษจากอาวุธ คชรน. (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Img

งานวิจัย

การพัฒนากระสุนส่องวิถีจากปลอกกระสุนเหลือใช้ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาเครื่องสกัดไกลโคไซด์จากบัวบกในระดับอุตสาหกรรมด้วยการจับก้อนด้วยไฟฟ้า (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การสกัดแทนนินจากน้ำเสียของอุตสาหกรรมปาล์มโดยการจับก้อนด้วยไฟฟ้า (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

1234567