Search Result of "วี"

About 925 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:บริษัท เอสวีทีฟูดส์ จำกัด

หัวเรื่อง:การจัดการระบบการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์เฉาก๊วยพร้อมบริโภค

หัวหน้าโครงการ:Imgนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ

Img

ที่มา:บริษัท วีแอนด์เค สับปะรดกระป๋อง จำกัด

หัวเรื่อง:การศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ Canned Pineapple in Rice Syrup

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร

Img

ที่มา:บริษัท วี. เอส. เอส. อินดัสเตรียล จำกัด

หัวเรื่อง:แขนกลเพื่อการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์มาจัดเรียงบนแพลเลต ระยะ 1

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กิติพงษ์ เจาจารึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ณัฐดนัย ตัณฑวิรุฬห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายวรพจน์ ศตเดชากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...