Search Result of "วิ่ง"

About 157 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ระบบลู่วิ่งและอุปกรณ์วัดการเคลื่อนไหวของมนุษย์ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินอุดหนุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนารถฉีดน้ำความดันสูงเพื่อล้างคราบยางบนผิวทางวิ่งของสนามบินเฟสที่ 1 (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภาณุมาศ อรุณเดชาวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท พนัสอินโนเวชั่น จำกัด

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การตรวจจับเครื่องหมายบนทางวิ่งแล้วแปลงเป็นพิกัดสามมิติสำหรับการลงจอดอัตโนมัติด้วยอัลกอริทึม Direct Linear Transform (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มิติ รุจานุรักษ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเมืองมล เสนเพ็ง

แหล่งทุน:สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ(องค์การมหาชน)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการส่งเสริมการใช้และเชื่อมโยงระบบ Backhauling เพื่อลดสัดส่วนการวิ่งรถเที่ยวเปล่า (2013)

หัวหน้าโครงการ:ดร.บุญฤทธิ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ธนิต พุทธพงษ์ศิริพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.บุญฤทธิ์

แหล่งทุน:สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม

Img

งานวิจัย

สกูดเตอร์ลู่วิ่งอัจฉริยะ (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทวี งามวิไลกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวดรุณี โลเกสา, Imgนายธีรพงษ์ เบาะพรม, Imgนายนันทวัฒน์ ดวงมาลา, Imgนายเศรษฐา ปัตถาทุม

แหล่งทุน:คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การประเมินผลโครงการวิ่งสู่ชีวิต (2013)

หัวหน้าโครงการ:รส.วิสูตร กองจินดา

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายสุริยัน สุวรรณกาล, อาจารย์, Imgนอ.หญิงจรรยา กองจินดา, Imgรส.วิสูตร กองจินดา

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

12345678