Search Result of "วิเคราะห์ความเสี่ยง"

About 50 results
Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของ SO2 ในเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่สดและแห้ง (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วารุณี วารัญญานนท์

แหล่งทุน:สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของ Ochratoxin A ในกลุ่มธัญพืชถั่วเมล็ดและผลิตภัณฑ์ (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วารุณี วารัญญานนท์

แหล่งทุน:สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของประเทศไทย (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธนา สมพรเสริม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำหนองหาร (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปรัชญา งามจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาระบบวิเคราะห์ความเสี่ยงภัยแล้งด้วยข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาววัชรี วีรคเชนทร์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของประเทศไทย (2016)

ผู้แต่ง:ImgDr.Saksit Budsayaplakorn, Lecturer, ImgDr.Thana Sompornserm, Assistant Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดแผนบรรเทาอุทกภัยบริเวณลุ่มน้ำน่านตอนบน

ผู้เขียน:Imgสุมามาศ ไชยวงค์

ประธานกรรมการ:Imgดร.สามัคคี บุณยะวัฒน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgวีระศักดิ์ อุดมโชค, Imgดร.สมนิมิตร พุกงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

123