Search Result of "วิเคราะห์"

About 7167 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:มิติใหม่ในการวิเคราะห์ไวยากรณ์ไทย

หัวเรื่อง:Word Formation of Thai Native Vegetables'Names

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง มิติใหม่ในการวิเคราะห์ไวยากรณ์ไทย

หัวเรื่อง:คำว่า เกิด : เกณฑ์ทางวากยสัมพันธ์ในการจำแนกคำพ้องรูปและเสียงในภาษาไทย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง มิติใหม่ในการวิเคราะห์ไวยากรณ์ไทย

หัวเรื่อง:ประโยคเน้นเรื่องในภาษาไทยของผู้พูดชาวไทยเชื้อสายเขมร

Img

ที่มา:การวิเคราะห์วัจนลีลา : ภาพลักษณ์ของสังคมที่สะท้อนในภาษา

หัวเรื่อง:อุปลักษณ์ในทำเนียบภาษากฎหมาย ภาษาวิชาการ ภาษาการเมือง และภาษาสื่อของไทย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง มิติใหม่ในการวิเคราะห์ไวยากรณ์ไทย

หัวเรื่อง:ชนิดของคำกับระดับช่วงชั้นอาชีพ

Img

งานวิจัย

โครงการวิเคราะห์และออกแบบการป้องกันแผ่นดินไหว (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปิยะ โชติกไกร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

วิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในดิน (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กัญจน์นรี ช่วงฉ่ำ, อาจารย์

แหล่งทุน:กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

12345678910...