Search Result of "วิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์"

About 7 results
Img
Img
Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การจัดการวิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ:กรณีศึกาาวิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์บางน้ำผึ่ง อำเภอพระแดง จังหวัดสมุทรปราการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จินตนา กาญจนวิสุทธิ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โครงการความร่วมมือ มก.-ธ.ก.ส.

หัวเรื่อง:การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์ร่มฟ้าสยามบ้านจอมแจ้ง และบ้านหนองกุ้งใต้ จังหวัดเชียงรายและจังหวัดหนองคาย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสุรเชษฎ์ เชษฐมาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางอภิวันท์ กำลังเอก, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

นาย สุรเชษฎ์ เชษฐมาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการอุทยาน, การวางแผนทรัพยากร , นันทนาการ, การสื่อความหมายธรรมชาติ, Ecotourism Planning

Resume

Img

Researcher

นาง อภิวันท์ กำลังเอก, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการสหกรณ์ผู้บริโภค, เศรษฐศาสตร์สหกรณ์และการพัฒนา

Resume

Img

Researcher

ดร. ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยว, การจัดการอุทยานแห่งชาติ

Resume