Search Result of "วิษณุพงศ์ พ่อลิละ"

About 4 results
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

ดีเด่น (2009)

ผลงาน:การพัฒนาเครื่องมือวัดศักย์แรงดูดน้ำในดิน

นักวิจัย: Imgดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์ Imgวิษณุพงศ์ พ่อลิละ

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

งานวิจัย

การศึกษาพฤติกรรมทางกลศาสตร์ของดินไม่อิ่มน้ำในประเทศไทย (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (4) ประชุมวิชาการ (6)

Img

Researcher

ดร. อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ปฐพีกลศาสตร์สำหรับดินไม่อิ่มน้ำ, วิศวกรรมลาดดิน, วิศวกรรมปฐพี

Resume