Search Result of "วิศวกรรมไฟฟ้า"

About 1701 results
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 35 (The 35th Electrical Engineering Conference)

หัวเรื่อง:การพัฒนาโปรแกรมสำหรับตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของรีเลย์ระยะทางที่ใช้ในการป้องกันสายส่งของการไฟฟ้าภูมิภาค

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 36

หัวเรื่อง:การเลือกอินพุทคุณลักษณะโดยใช้ความสัมพันธ์ข้ามเชิงฤดูกาลสำหรับการพยากรณ์ลมระยะสั้น

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 36

หัวเรื่อง:การพยากรณ์โหลดระยะกลางสำหรับข้อมูลการแข่งขัน EUNITE 2001

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 36 (EECON-36)

หัวเรื่อง:การออกแบบโปรแกรมคัดไทยบนแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 36 (EECON-36)

หัวเรื่อง:การประเมินประสิทธิภาพของระบบการส่งลำดับข้อมูลแบบสุ่มที่กำหนดค่าได้ด้วยการถอดรหัสแบบแมปสำหรับระบบสื่อสารข้อมูลวีดิโอ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 36 (EECON36)

หัวเรื่อง:วิธีการหาความจุช่องสัญญาณของการสื่อสารแถบความถี่กว้างสำหรับสายส่งไฟฟ้าแรงต่ำภายในอาคาร

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 36 (EECON36)

หัวเรื่อง:วิธีการหาจุดติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณไร้สาย โดยใช้เมทริกซ์การกำจัดเส้นทางที่การสูญเสียเส้นทางเกินกว่าค่าที่กำหนด สำหรับระบบกริดอัจฉริยะของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 32

หัวเรื่อง:การหารูปแบบที่เหมาะสมในการติดตั้ง RTU สำหรับการประมาณค่าสถานะในระบบ 115 kV ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 32

หัวเรื่อง:การออกแบบเส้นทางเดินและการชดเชยแรงเสียดทานป้อนไปหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องซีเอ็นซี

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 35

หัวเรื่อง:ขั้นตอนวิธีการค้นหารถแท็กซี่ที่เหมาะสมโดยอาศัยโมดูลจีพีเอส

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 35

หัวเรื่อง:ระบบสื่อสารเพื่อช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบทางไกลได้ทันเวลาตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยของ American College of Cardiology (ACC)/American Heart Association (AHA)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 32 (EECON32)

หัวเรื่อง:สมรรถนะของกับดักเสิร์จเนื่องจากฟ้าผ่าบนสายจำหน่าย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 36

หัวเรื่อง:Effects of Current Density and Electrode Shape on Electroplate Process

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 31

หัวเรื่อง:การควบคุมการเปิด-ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารผ่านสายไฟฟ้ากระแสสลับ โดยใช้หลักการมอดูเลตแบบFSK ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่35 (EECON-35)

หัวเรื่อง:อินเวอร์เตอร์ความหนาแน่นสูงคลื่นรูปซายน์ชนิด SPWM ป้อนด้วยบู๊ตคอนเวอร์เตอร์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่36(EECON-36)

หัวเรื่อง:การศึกษาลักษณะสมบัติการเกิดความผิดพร่องและผลกระทบที่มีต่อสายเคเบิลใต้น้ำระบบ 115 กิโลโวลต์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 30

หัวเรื่อง:การออกแบบตัวควบคุมสำหรับถังปฏิกรณ์แบบต่อเนื่องในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 30

หัวเรื่อง:การประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยตัวกรองคาร์ลมานสำหรับค่าการวัดแบบสุ่มในกระบวนการหลอมโลหะ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 30

หัวเรื่อง:การหาแบบจำลองของเตาหลอมเหล็กโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 33(EECON-33)

หัวเรื่อง:การออกแบบและพัฒนาวงจรแปลงผันแบบแหล่งจ่ายแรงดันสามเฟสสำหรับพลังงานทดแทนเพื่อเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้ากำลัง

12345678910...