Search Result of "วิศวกรรมไฟฟ้า"

About 1665 results
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 33(EECON-33)

หัวเรื่อง:การออกแบบและพัฒนาวงจรแปลงผันแบบแหล่งจ่ายแรงดันสามเฟสสำหรับพลังงานทดแทนเพื่อเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้ากำลัง

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 32 (EECON32)

หัวเรื่อง:สมรรถนะของกับดักเสิร์จเนื่องจากฟ้าผ่าบนสายจำหน่าย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 35 (The 35th Electrical Engineering Conference)

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการวางแผนสถานีจ่ายไฟฟ้าย่อย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 35 (The 35th Electrical Engineering Conference)

หัวเรื่อง:การออกแบบตัวควบคุมแบบคงทนสำหรับตัวควบคุมการไหลกำลังไฟฟ้าระหว่างสายเพื่อหน่วงการแกว่งความถี่ต่าในระบบไฟฟ้ากำลัง

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่35 (EECON-35)

หัวเรื่อง:อินเวอร์เตอร์ความหนาแน่นสูงคลื่นรูปซายน์ชนิด SPWM ป้อนด้วยบู๊ตคอนเวอร์เตอร์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 35

หัวเรื่อง:ขั้นตอนวิธีการค้นหารถแท็กซี่ที่เหมาะสมโดยอาศัยโมดูลจีพีเอส

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 31

หัวเรื่อง:การออกแบบตัวเก็บประจุสำหรับบัสกระแสตรงของอุปกรณ์สร้างแรงดันกลับคืนแบบพลวัตร

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 31

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์พฤติกรรมของอุปกรณ์ชดเชยแรงดันกลับคืนแบบพลวัตรที่ใช้พลังงานจากบัสด้านโหลด

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 33

หัวเรื่อง:ระบบเหตุการณ์วิยุตเชิงเส้นพีชคณิตการหาค่ามากที่สุด-การบวกในการควบคุมระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 34

หัวเรื่อง:การควบคุมตำแหน่งแบบคงทนของแขนหุ่นยนต์ก้านเดียวที่มีค่าความไม่แน่นอนเชิงพารามิเตอร์โดยใช้ทฤษฎีป้อนกลับเชิงปริมาณ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 34

หัวเรื่อง:การควบคุมมอเตอร์กระแสตรงไร้แปรงถ่านโดยใช้การควบคุมแรงบิดโดยตรงร่วมกับการควบคุมปรับตัวเองอ้างอิงแบบจำลองที่ปรับปรุงแล้ว

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 34

หัวเรื่อง:การวางแผนเส้นทางเดินด้วยเวลาน้อยที่สุดสำหรับหุ่นยนต์สการาโดยใช้วิธีเกาส์ซูโดสเปคตรัล

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 34

หัวเรื่อง:การระบุพารามิเตอร์อย่างรวดเร็วและการควบคุมกระแสแบบทนทานของมอเตอร์กระแสตรงแบบไร้แปรงถ่าน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า The 31st Electrical Engineering Conference (EECON-31)

หัวเรื่อง:Models of Single-pole-eight-throw Rotary RF MEMS Switch

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 31

หัวเรื่อง:การควบคุมการเปิด-ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารผ่านสายไฟฟ้ากระแสสลับ โดยใช้หลักการมอดูเลตแบบFSK ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 36

หัวเรื่อง:Effects of Current Density and Electrode Shape on Electroplate Process

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 35 (The 35th Electrical Engineering Conference)

หัวเรื่อง:การพัฒนาโปรแกรมสำหรับตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของรีเลย์ระยะทางที่ใช้ในการป้องกันสายส่งของการไฟฟ้าภูมิภาค

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 29

หัวเรื่อง:การออกแบบสร้างเครื่องต้นแบบรีเลย์ชนิดดิจิตอลสำหรับการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 29

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์การเกิดดีสชาร์จบางส่วนในฉนวนจำลองทรงกระบอก

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 29

หัวเรื่อง:การจำลองสภาวะปรับตัวชั่วครู่ของการลัดวงจรโดยใช้โปรแกรม EMTP/ATP เพื่อทดสอบสมรรถนะการทำงานของรีเลย์วัดระยะทาง

12345678910...