Search Result of "วิศวกรรมโปรตีน"

About 31 results
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยวิศวกรรมโปรตีนและโปนตีนชีวสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรียา ตันติวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยวิศวกรรมโปรตีนและโปนตีนชีวสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรียา ตันติวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างของเลคตินจากใบหม่อนความจำเพาะเจาะจงกับกรดเซียลิคและการวิศวกรรมโปรตีนเพิ่มความจำเพาะเจาะจงในการจับกับน้ำตาล เพื่อประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์

Img

ที่มา:Third World Academy of Science

หัวเรื่อง:วิศวกรรมโปรตีนในเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดสจากพืชไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปีงบประมาณ 2547 2549

หัวเรื่อง:วิศวกรรมโปรตีนในเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดส เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและการทำงานของเอนไซม์ และเพื่อการประยุกต์ใช้ในเชิงอุตสาหกรรม

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:วิศวกรรมโปรตีนในเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดส เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและการทำงานของเอนไซม์ และเพื่อการประยุกต์ใช้ในเชิงอุตสาหกรรม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปีงบประมาณ 2547 2549

หัวเรื่อง:วิศวกรรมโปรตีนในเอนไซม์เบต้ากลูโคซิเดส เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและการทำงานของเอนไซม์และเพื่อประยุกต์ใช้ในเชิงอุตสาหกรรม

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างของเลคตินจากใบหม่อนความจำเพาะเจาะจงกับกรดเซียลิคและการวิศวกรรมโปรตีนเพิ่มความจำเพาะเจาะจงในการจับกับน้ำตาล เพื่อประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:วิศวกรรมโปรตีนในเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดส เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและการทำงานของเอนไซม์ และเพื่อการประยุกต์ใช้ในเชิงอุตสาหกรรม

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การค้นหาและพัฒนาเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดสที่ทนต่อสภาวะที่มีกลูโคสสูง เพื่อช่วยการสลายเซลลูโลสสำหรับการผลิตไบโอเอทานอล

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์

12