Search Result of "วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว"

About 39 results
Img
Img

งานวิจัย

หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวแปรสภาพและบรรจุภัณฑ์ไม้ผล (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บัณฑิต จริโมภาส, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, รองศาสตราจารย์, Imgนายเสกสรร สีหวงษ์, Imgดร.อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายอมรเดช พุทธิพิพัฒน์ขจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุทธิพร เนียมหอม, Imgดร.รังสินี โสธรวิทย์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุกัญญา วิชชุกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายโสฬส จิวานุวงศ์, อาจารย์, Imgดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (3)

Img
Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลชมเชย (2008)

ผลงาน:เครื่องกะเทาะผลหมากแห้ง

นักวิจัย: Imgดร.บัณฑิต จริโมภาส, ศาสตราจารย์ Imgดร.สุทธิพร เนียมหอม Imgนายเอนก สุขเจริญ

Doner:กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ มูลนิธิธนาคารกรุงเทพฯ

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวแปรสภาพและบรรจุภัณฑ์ไม้ผล

Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

นาย โสฬส จิวานุวงศ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Nondestructive Testing and Evaluation (Ultrasonics)

Resume

Img

งานวิจัย

การพัฒนาเครื่องผ่าทุเรียนสำหรับอุตสาหกรรมแช่แข็ง (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเสกสรร สีหวงษ์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img

งานวิจัย

เครื่องวิเคราะห์ความหวานผลไม้แบบไม่ทำลายด้วยเทคนิค NIR (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ฟิล์มบริโภคได้จากมะม่วงต่อคุณภาพของมะม่วงตัดแต่ง (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รังสินี โสธรวิทย์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
12