Search Result of "วิศวกรรมสื่อสารและโทรคมนาคม"

About 1 results
Img

Researcher

ดร. ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ (มหาประคุณชัย), รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมสื่อสารและโทรคมนาคม

Resume