Search Result of "วิศวกรรมวัสดุ"

About 398 results
Img

งานวิจัย

การเปรียบเทียบวิธีการคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgอ.รติพร มั่นพรหม

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตแบบพิมพ์มือเพื่อใช้เป็นต้นแบบในการผลิตฟิล์มถุงมือยางโดยกระบวนการจุ่มพิมพ์ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:วารสาร (9) ประชุมวิชาการ (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (2)

Img
Img

งานวิจัย

การผลิตสารประกอบแคลเซียมจากเปลือกไข่และการลดจุดสุกตัวของผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ด้วยเปลือกไข่ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

ผลลัพธ์:วารสาร (6) ประชุมวิชาการ (2) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การปรับปรุงโครงสร้างทางจุลภาคของโลหะผสมพิเศษนิกเกิลเกรด GTD-111 IN-738 และ U-500 โดยกรรมวิธ๊ทางความร้อน (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรีรัตน์ ผลศิลป์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนโครงการวิศวกรรมเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (12)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเครื่องปฏิกรณ์ไมโครเวฟต้นแบบเพื่อการเผาซินเทอร์ผงโลหะและผงเซรามิก (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปริญญา ฉกาจนโรดม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (4) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาวัสดุรับรู้ชนิดใหม่สำหรับสารมลพิษในสิ่งแวดล้อมที่เป็นโมเลกุลและไอออนโดยโมเลกุลกลุ่มก้อนที่มีอัตรกิริยาแบบอ่อน (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (6) ประชุมวิชาการ (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การผลิตยางฟองจากยางธรรมชาติเสริมแรงด้วยสารประกอบเซรามิกส์ชนิดแคลเซียมคาร์บอเนต (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (5) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

ผลกระทบของส่วนผสมทองแดงและบิสมัทที่มีต่อสมบัติทางกายภาพและความต้านทานการกัดกร่อนของโลหะบัดกรีผสมระบบดีบุก-สังกะสี (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (1)

Img
12345678910...