Search Result of "วิศวกรรมความปลอดภัย"

About 344 results
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๓

หัวเรื่อง:ระบบขนส่งอัจฉริยะด้านความปลอดภัยบนถนน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติครั้งที่3

หัวเรื่อง:การพัฒนาหลักปฏิบัติความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมโดยการประยุกต์จากหลักพุทธศาสนา

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 3

หัวเรื่อง:Innovative CompositePhase Change Materials (PCMs) Safety and Energy Saving in the Buildings

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัย ครั้งที่ 3

หัวเรื่อง:ความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วม

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1

หัวเรื่อง:การตรวจสอบและออกแบบระบบระบายอากาศเฉพาะที่ที่ใช้ในกระบวนการเคลือบกาวชิ้นงาน

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1

หัวเรื่อง:การประเมินความยากในการเรียนรู้ฉลากสารเคมี ตามระบบ GHS และความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ในโรงงานผลิตผงซักฟอก

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1

หัวเรื่อง:ผลกระทบจากความขรุขระของผิวท่อต่อประสิทธิภาพในการควบคุมอัคคีภัยของหม้อแปลงไฟฟ้า

Img

ที่มา:วิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 4

หัวเรื่อง:การตระหนักถึงความเสี่ยงและพฤติกรรมด้านความปลอดภัยของพนักงานติดตั้งลิฟท์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 2

หัวเรื่อง:การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยด้วยเทคนิค What If Analysis ในห้องเครื่องบนแท่นขุดเจาะน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 2

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการรั่วไหลของสารพาราไซลีนและกรดอะเซติกออกจากถังเก็บภายใต้อิทธิพลของทิศทางลมและช่วงเวลาที่เกิดการรั่วไหลโดยใช้โปรแกรมอโลฮา

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 2

หัวเรื่อง:การศึกษาผลกระทบกรณีสารคลอรีนไดออกไซด์รั่วไหลจากกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษเพื่อจัดทำแผนอพยพฉุกเฉิน

Img

การประชุมวิชาการ

วิศวกรรมความปลอดภัยเพื่อบรรเทาภัยพิบัติ (2010)

ผู้แต่ง:ImgDr.Korchoke Chantawarangul, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการด้านวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาต ครั้งที่ 1

หัวเรื่อง:การศึกษาการแพร่ผ่านของสารปรอทผ่านถุงมือไนไตร ที่มีการใช้งานซ้ำ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติครั้งที่ 3 (3nd National Safety Engineering Conference)

หัวเรื่อง:ระบบเตือนและจัดการจราจรบริเวณที่มีการก่อสร้างในเขตทางสำหรับระบบขนส่งอัจฉริยะ

Img
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยวิศวกรรมความปลอดภัย (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยวิศวกรรมความปลอดภัย (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
12345678910...