Search Result of "วิศวกรรม"

About 18820 results
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

บทความวิจัยดีเด่น ในการประชุมทางวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ 3 และการนำเสนอภาคการประกวดโครงงานวิศวกรรมอาหาร ดีเด่น ในการประชุมทางวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ 3 (2017)

ผลงาน:สภาวะการเก็บรักษาที่มีผลต่อการหืนและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของน้ามันเมล็ดชา

นักวิจัย: Imgดารัน เวฬุวนารักษ์ Imgชนิกานต์ กันต์ธรกุล Imgดร.มนต์ทิพย์ ช่ำชอง, รองศาสตราจารย์

Doner:คณะกรรมการจัดการประชุมทางวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่

Img

ที่มา:คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน(เงินสนับสนุนโครงงานวิศวกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

หัวเรื่อง:การวัดความยาวข้าวโพดฝักอ่อนแบบไม่กจำกัดทิศทางการจัดวางด้วยวิธีถดถอยซ้ำที่แข็งแกร่ง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

หัวเรื่อง:อิทธิพลของแผ่นกั้นรูปทรงสามเหลี่ยมต่อคุณลักษณะเชิงความร้อนในช่องขนาน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 จัดโดย สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ณ โรงแรมรามา การ์เด้น

หัวเรื่อง:การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มโดยใช้คาร์บอนไดออกไซด์ที่สภาวะเหนือจุดวิกฤตเป็นตัวกลาง

Img

ที่มา:งานประชุมวิชาการ สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย "วิศวกรรมเกษตรนำไทยสู่ครัวโลก" ครั้งที่ 6 ประจำปี 2548

หัวเรื่อง:การพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบความผิดปกติของนม U.H.T บรรจุกล่อง แบบไม่ทำลาย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 16 (วิศวกรรมโยธากับการเผชิญวิกฤตปัญหาโลก)

หัวเรื่อง:ความเป็นไปได้ของรูปทรงโดมสำหรับโครงสร้างบ้านพักอาศัยเหล็กภายใต้การพิจารณาภัยพิบัติทางธรรมชาติ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 16 (วิศวกรรมโยธากับการเผชิญวิกฤตปัญหาโลก)

หัวเรื่อง:พฤติกรรมการโก่งเดาะของเสาเหล็กรีดเย็นหน้าตัดท่อรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ไม่มีความสมบูรณ์ทางด้านรูปร่างที่เกิดจากการผลิต

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 16 (วิศวกรรมโยธากับการเผชิญวิกฤตปัญหาโลก)

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบแบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์ในการวิเคราะห์โครงถักเหล็กหน้าตัดรูปท่อกลม

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการประจำปี 2546 สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย วิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยีที่เหมาะเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

หัวเรื่อง:การใช้เทคนิค Near Infrared Spectroscopy (NIRS) หาองค์ประกอบทางเคมีในตัวอย่างอาหารกุ้ง

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 15 (วิศวกรรมโยธากับการพัฒนาท้องถิ่น)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ของแบบจำลองคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีช่องเปิดขนาดใหญ่

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 15 (วิศวกรรมโยธากับการพัฒนาท้องถิ่น)

หัวเรื่อง:Seismic Evaluation of Existing Gravity Load Designed Building in Bhutan

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 15 (วิศวกรรมโยธากับการพัฒนาท้องถิ่น)

หัวเรื่อง:Buckling Behavior of Cold-Formed Steel Sigma Section by Finite Element Analysis

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 15 (วิศวกรรมโยธากับการพัฒนาท้องถิ่น)

หัวเรื่อง:ไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับการวิเคราะห์โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

Img

ที่มา:โครงการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรมศูนย์พันธุ์วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ภายใต้โครงการความร่วมมือแล

หัวเรื่อง:แป้งสำเร็จรูปชนิดใหม่ชุดทอดผลิตภัณฑ์ประมงแช่เยือกแข็ง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, Imgนางมยุรี จัยวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นงนุช รักสกุลไทย, รองศาสตราจารย์

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลโครงงานวิศวกรรมดีเด่น Industrial Awards for Outstanding Engineering Project สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2550 (2007)

ผลงาน:การศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิตแม่พิมพ์ผลิตภัณฑ์ยางแบบอัดโดยกระบวนการเติมเนื้อวัสดุ

นักวิจัย: Imgดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด, รองศาสตราจารย์ Imgน.ส. ณัฐรินทร์ ชัยภักดี (นิสิต) Imgน.ส. พิชทิมา ตันติเสวี (นิสิต) Imgนายณัฐพร บุญเลิศเจริญศักดิ์ (นิสิต)

Doner:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
12345678910...