Search Result of "วิวัฒนาการ"

About 208 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

วิวัฒนาการลานโล่งในกรุงเทพมหานคร (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อลิศรา มีนะกนิษฐ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัย มก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

วิวัฒนาการของยีนบนโครโมโซมเพศและการพัฒนาเครื่องหมายแยกเพศในงู (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, Imgกีรติ กันยา , Imgลาวัณย์ จันทร์โฮม

แหล่งทุน:นโยบายกระตุ้นส่งเสริมการขอตาแหน่งศาสตราจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
12345678910...