Search Result of "วิมลมาศ ประชากุล*"

About 52 results
Img

Researcher

ดร. วิมลมาศ ประชากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ความเชื่อมั่นในตนเองทางกีฬา, แรงจูงใจในการออกกำลังกาย, ทักษะทางจิตวิทยาการกีฬา, ความแข้มแข็งทางจิตใจ, จิตวิทยาการกีฬา

Resume

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

The Mental Training in Thailand Teakwondo National Team

ผู้แต่ง:ImgDr.Wimonmas Prachakul, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

โมเมนตัมทางจิตใจในการแข่งขันกีฬา (2019)

ผู้แต่ง:ImgDr.Wimonmas Prachakul, Assistant Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการสร้างความเชื่อมั่นในตนเองเฉพาะอย่างที่มีต่อแรงจูงใจในการออกกำลังกายของผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังส่วนล่าง

ผู้เขียน:Imgนันทวัน นบนอบ

ประธานกรรมการ:Imgสุพัชรินทร์ ปานอุทัย*

กรรมการร่วม:Imgวิมลมาศ ประชากุล*

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างแบบวัดความเข้มแข็งทางจิตใจสำหรับนักกีฬามวยปล้ำ

ผู้เขียน:Imgสุรเชษฐ ขวัญใน

ประธานกรรมการ:Imgวิมลมาศ ประชากุล*

กรรมการร่วม:Imgสุพัชรินทร์ ปานอุทัย*

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการละหมาดดุฮาที่มีต่อความแปรปรวนของอัตราการบีบตัวของหัวใจในนักกีฬาฟุตซอล

ผู้เขียน:Imgวิชัย ยีมิน

ประธานกรรมการ:Imgสุพัชรินทร์ ปานอุทัย*, Imgสุพัชรินทร์ ปานอุทัย*, Imgวาสนา ฤทธิ์ไธสง

กรรมการร่วม:Imgวิมลมาศ ประชากุล*

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างแบบวัดความเข้มแข็งทางจิตใจสำหรับนักกีฬาเทควันโด

ผู้เขียน:Imgสุริยัน สมพงษ์

ประธานกรรมการ:Imgวาสนา ฤทธิ์ไธสง, Imgวิมลมาศ ประชากุล*

กรรมการร่วม:Imgดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความเข้มและทิศทางของความวิตกกังวลก่อนการแข่งขันในนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งประเทศไทยประจำปี 2553

ผู้เขียน:Imgวีรยา ชลานันต์

ประธานกรรมการ:Imgสุพัชรินทร์ ปานอุทัย*

กรรมการร่วม:Imgวิมลมาศ ประชากุล*

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
123