Search Result of "วิภา สุโรจนะเมธากุล"

About 263 results
Img

Researcher

นาง วิภา สุโรจนะเมธากุล

ที่ทำงาน:ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ: ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว

Resume

Img

งานวิจัย

Expansion of Food Allergen Analysis into Thailand (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางวิภา สุโรจนะเมธากุล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางศิรินรัตน์ ศรีกุลนาถ

แหล่งทุน:Morinaga Institute of Biological Science, Inc , JAPAN

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

Expansion of Food Allergen Analysis into Thailand (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางวิภา สุโรจนะเมธากุล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวพุทธลักษณ์ ไขประภาย, Imgนางสาวเปรมรัตน์ จิตหาญ

แหล่งทุน:Morinaga Institute of Biological Science, Inc , JAPAN

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img

งานวิจัย

ผลิตภัณฑ์น้ำขมิ้นเข้มข้นพร้อมดื่ม เสริมคอลลาเจน, ผลิตภัณฑ์เจลลี่ขมิ้นพร้อมดื่มรสผลไม้ เสริมคอลลาเจน (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางวิภา สุโรจนะเมธากุล

แหล่งทุน:Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

Img

งานวิจัย

Development of seafood ELISA (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางวิภา สุโรจนะเมธากุล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวธิดา พลอยส่งศรี, Imgนางสาวศิริรัตน์ วรรณภิณพงศ์

แหล่งทุน:Morinaga Institute of Biological Science, Inc , JAPAN

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Suitable Drying Method for Pre-Germinated Brown Rice

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของการแช่เยือกแข็งยิ่งยวดต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติของสตาร์ชมันสำปะหลัง (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางวิภา สุโรจนะเมธากุล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศันสนีย์ อุดมระติ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ศักยภาพในการใช้กากดอกกระเจี๊ยบและเปลือกถั่วเหลืองเพื่อผลิต Cellulose Powder (1997)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางวิภา สุโรจนะเมธากุล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ

แหล่งทุน:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Img
Img
Img
12345678910...